Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh- chia sẻ bởi Knicksjersey

1/ Dùng cho ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (mẫu 03-1A/TNDN)

* Cơ sở lấy ghi vào mã 03-1A/TNDN -Bảng kết quả HĐSXKD: TT 200/2014 -Bảng kết quả HĐSXKD:Quyết định 48/2006

STT Chỉ tiêu MS Cách lập cụ thể
1 Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ 01 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 01 trên báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của CSKD
Trong đó:

-Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

02 Số liệu được lấy từ sổ kế toán chi tiết của tài khoản “Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ”, phần chi tiết doanh thu bán hàng xuất khẩu trong kỳ tính thuế
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 03 (03 = 04 + 05 + 06 + 07) Số liệu ở chỉ tiêu mã số 02 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
a Chiết khấu thương mại 04 Luỹ kế TK Nợ 511/Có TK 5211
b Giảm giá hàng bán 05 Luỹ kế TK Nợ 511/Có TK 5212
c Giá trị hàng bán bị trả lại 06 Luỹ kế TK Nợ 511/Có TK 5213
d Thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế xuất khẩu,thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp 07 Luỹ kế TK Nợ 511/Có TK 333,3331
3 Doanh thu hoạt động tài chính 08 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 21 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
4 Chi phí sản xuất, Kinh doanh HH, Dịchvụ 09 (09=10+11+12)
a Giá vốn hàng bán 10 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 11 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
b Chi phí bán hàng 11 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 24 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
c Chi phí quản lý doanh nghiệp 12 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 25 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
5 Chi phí tài chính 13 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 22 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh 14 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 23 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
6 Lợi nhuận thuần  từ hoạt động kinh doanh 15 (15=01-03+08-09-13) Số liệu ở chỉ tiêu mã số 30 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
7 Thu nhập khác 16 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 31 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
8 Chi phí khác 17 Số liệu ở chỉ tiêu mã số 32 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
9 Lợi nhuận khác 18 (18=16-17) Số liệu ở chỉ tiêu mã số 40 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD
10 Tổng lợi nhuận trước thuế thu  nhập doanh nghiệp 19 (19=15+18) Số liệu ở chỉ tiêu mã số 50 trên Báo cáo kết quả kinh doanh của CSKD.

Chỉ tiêu này ghi vào chỉ tiêu 1 (mã sốA1) Tờ khai quyết toán thuếThu nhập doanh nghiệp

*HOT : bàn về vấn đề mua chữ ký số giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *